Regulamin pracy serwisu

 1. Usługi są wykonywane z zachowaniem procedur producenta pojazdu
 2. Wykonanie treści zlecenia obejmuje diagnozowanie stanu oraz wymianę części lub podzespołu.
 3. W przypadku kosztów części lub usługi przekraczających kwotę 1000zł netto, uważanych za skutek, lub przyczynę powstania zgłoszonej do usunięcia usterki, firma konsultuje koszty naprawy z klientem
 4. Samochód po naprawie jest kontrolowany i sprawdzany statycznie, lub podczas jazdy testowej tylko w zakresie wykonywanej usługi
 5. Serwis udziela gwarancji na okres jednego roku od daty wykonania usługi. Otwarcie zlecenia w serwisie, lub przesłane zlecenia drogą elektroniczną jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją warunków regulaminu i warunków gwarancji
 6. W przypadku dostarczenia części przez klienta, gwarancja dotyczy tylko realizacji procedur serwisowych i nie obejmuje powtórnego demontażu i montażu w przypadku awarii części.
 7. Warunkiem rozpoczęcia procedury gwarancyjnej jest dostarczenie uszkodzonej części, zespołu, lub pojazdu do firmy MECHATRONIK.
 8. Gwarancja nie obejmuje kosztów dostarczenia części, zespołu, lub pojazdu do firmy MECHATRONIK
 9. Wszystkie usługi wykonywane są w granicach obowiązującego prawa, tj zgodnie z:
 • Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 Dz. U. Nr 201, poz. 1666 w sprawie stosowania części używanych
 1. Niezależnie od gwarancji przysługuje klientowi rękojmia (1 rok), bądź roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie (2 lata)
 2. W przypadku nie wyrażenia zgody na zachowanie procedur serwisowych, automatycznie zostaje wyłączona gwarancja i rękojmia
 3. W przypadku braku akceptacji na obowiązujący w firmie regulamin, serwis umieszcza notatkę na zleceniu, lub fakturze dotyczącą wyłączenia z regulaminu, lub niezgodności stanu pojazdu z obowiązującym prawem
 4. Części zamontowane, lub sprzedane przez firmę MECHATRONIK są jej własnością do momentu zapłacenia faktury za usługę lub towar.
 5. Akceptując regulamin klient wyraża zgodę na rejestrowanie rozmów związanych z przebiegiem naprawy

Wejherowo dnia 01.01.2017